A- A+

Утвърдена със Заповед №РД-08-323/ 30.09.2014 г. на директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. януари 2016 г., съгласно заповед №РД-08-69/29.01.2016 г.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 1102)

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА И УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ

          „РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА”
          УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ 1102

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони – чл. 4 ал. 3 и ал. 5

          Цел:
          Процедурата указва реда и условията за заверяване и вписване на заверените лични здравни книжки (ЛЗК) в регистър на РЗИ – Велико Търново.

          Предмет:
          Заверката на лична здравна книжка и вписването й в регистъра на РЗИ – Велико Търново се извършва след като са направени необходимите изследвания и прегледи, резултатите са нанесени и има заключение от личния лекар.

3. ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВАТА УСЛУГА/ ИЗДАВА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

          Определени със заповед на директора на РЗИ длъжностни лица, които да извършват заверката на личните здравни книжки и да вписват заверените лични здравни книжки в регистъра.

4. ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩО ДОКУМЕНТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРЕПИСКАТА

          Звено за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.org, с работно време от 8.30 до 17.00 ч.

5. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.

          5.1. Заявители: Всички физически лица, попадащи под разпоредбите на Наредба №15 от 2006 година.
          5.2. Необходими документи
          5.2.1. Удостоверение за настоящ адрес;
          5.2.2. Представяне на документ за самоличност;
          5.2.3. Надлежно попълнена лична здравна книжка със снимка, залепена на определеното място.

6. ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА.

          Образец на заявление

7. НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА.

          Гражданите, които идват за заверка на ЛЗК, подават заявление по образец или заявяват устно това пред отговорния за заверката на ЛЗК служител в Звеното за административно обслужване.
          Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец.

          Вътрешен ход на процедурата
          Служителят извършва преглед на представените документи, в т.ч. пълнотата на извършените и нанесени в ЛЗК прегледи и изследвания. При съответствие на последните с изискванията на Наредба №15 от 2006 г. подписва книжката на указаното място, вписва необходимите данни в Регистъра на ЛЗК, воден в РЗИ – Велико Търново, след което се поставя печат върху снимката в книжката.
          Отказ за заверка на ЛЗК:
          При нередовност на извършените прегледи и/или изследвания.
          Срок за предоставяне на услугата: в деня на заявяването.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

          Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.org в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.

9. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ.

          Книжката се регистрира еднократно – при издаване, а се заверява при издаване и при замяна на изцяло попълнената заверена книжка с нова.
          Права и задължения на лицата:
          Лицата, притежаващи заверени в РЗИ – Велико Търново ЛЗК, имат право да работят в посочените в Наредба №15 от 2006 г. обекти и са длъжни да ги съхраняват на работното си място за проверка от съответните контролни органи, както и всяка година да провеждат необходимите медицински изследвания.

10. ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

          Не се дължат.

11. ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

          Директорът на РЗИ – Велико Търново.

12. РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА.

          По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.