A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена юни 2016 г., съгласно заповед № РД-08-259/29.06.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВКЛ. НА ОБЕКТ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

Правно основание за предоставянето на административната услуга

         Закона за здравето – чл. 48, ал. 5

        Цел:
        Тази процедура регламентира реда и начина за издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения.

        Предмет:
        Заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения се издава след издадена заповед за спиране дейността или експлоатацията на обекта при условие, че са отстранени установените нарушения на хигиенните изисквания в него.

Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

         Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

         Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Всяко физическо или юридическо лице, отговорно за изпълнението на заповедта за спиране дейността или експлоатацията на обекта.

        Необходими документи:
        1. Заявление по образец, подадено от отговорното лице;
        2. Документ за платена такса;
        3. Други допълнителни документи, изискани от РЗИ (при необходимост протоколи от извършени лабораторни измервания на параметри в обекта).
        
        Вътрешен ход на административната услуга:
        Услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
        Заявлението или протоколът за устно заявяване се въвежда в ползваната от РЗИ – Велико Търново система за управление на документооборота и работния поток Eventis R7 чрез снемане на електронен образ във вид и по начин, позволяващ възпроизвеждането му (сканира се), и се регистрира под съответен на услугата номер.
        По служебен път заявлението или протоколът се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който го резолира до директора на дирекция „Обществено здраве” (ОЗ) и връща преписката в деловодството. Приложените документи се предават на директора на дирекция ОЗ, който резолира преписката до началника на отдел „Държавен здравен контрол” (ДЗК) за възлагане на инспектора, отговарящ за района, на чиято територия се намира обектът.
        В тридневен срок инспекторът извършва проверка на обекта, констатациите от която отразява в съответен протокол.
        При изпълнение на задължителните предписания и определените в заповедта за спиране мерки, в еднодневен срок от извършването на проверката, директорът на РЗИ издава заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обекта, която се връчва на отговорното лице. Заповедта може да се изпрати до заявителя с обратна разписка или чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя или на посочен от него електронен адрес, до получаване/предоставяне на заповедта на хартиен носител.
        Директорът на РЗИ не издава заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обекта, ако при проверката се установи, че не са отстранени посочените в заповедта за спиране нарушения. В този случай процедурата се прекратява.

        Срок за предоставяне на услугата: 4 работни дни
        3 дни от подаване на заявлението – за извършване на проверка;
        1 ден след извършването на проверката – за издаване на заповедта.

        Отказ за издаване на заповед:
        При неизпълнение на задължителни мероприятия и определени мерки директорът на РЗИ – Велико Търново прави мотивиран отказ за издаване на заповед за възстановяване експлоатацията/дейността на обекта.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Приложение 1: Заявление за издаване на заповед за възстановяване

Начини на заявяване на услугата

         Заявлението за издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения на обект с обществено предназначение се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Услугата може да бъде заявена и устно, за което длъжностното лице, приемащо документите, съставя протокол, който се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново). В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно при извършването на проверката на обекта.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Безсрочен.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         На основание чл. 34 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с ПМС № 242/08.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г.), за издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се събира такса в размер на 44 лв.

         Таксата може да бъде заплатена по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Министърът на здравеопазването.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         Отказът да се издаде заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на лицето. Ако отказът е мълчалив, той може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който РЗИ е бил длъжен да се произнесе. Обжалването на отказа е по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg